fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Английски език

Италиански език

Гръцки език

Немски език

Английски език за целите на : правото, маркетинга, финансите, медицината

Испански език

Френски език

Руски език

Български език за чужденци

Какво Ви предлагаме?

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес” предлага  целогодишни обучения за придобиване на ключови компетенции по изброените по – долу чужди езици.

Курсовете   обхващат нива А1, А2, В1 или нива А2, В1, В2. Всяко ниво е с хорариум от 100 уч часа. Предлаганата форма на занятия е присъствена или онлайн, чрез виртуална класна стая “Ведамо”. Центъра е доставчик на обучения по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси“.

Учебните програми са утвърдени от НАПОО и са съобразени с общата европейска езикова рамка. Тя е единна европейска система за диференциране на чуждо езиковите умения чрез: слушане, четене, говорене, писане . С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка определя шест нарастващи нива на езикови компетентности:

 • Нива А1 и А2 – Основни познания и елементарно използване на езика;
 • Нива В1 и В2 – Самостоятелно използване на езика;
 • Нива С1 и С2 – Компетентно използване на езика.

Предлаганите нива са А1, А2, В12, С1, С2, като всяко ниво обхваща 100 учебни часа.

Обучения за придобиване на компетенции по английски език в областта на правото, маркетинга, финансите и медицината.

Занятията  се провежда 2 или 3 пъти седмично в дни от седмицата от  18:30 до 21:20 ч или в събота / неделя от 10:00 до 15:00 часа, присъствени или  чрез виртуална класна стая с преподаване в реално време.

Обучението  се провежда в групи до 10 обучаеми и приключва с полагане на тест и издаване на сертификат.

Как да се включим в група?

Как се провеждат занятия?

Провеждат се по предварително изготвен график – в дни от седмицата от 18.30 до 21.20 часа, а в почивен ден от 10.00 до 15.00 часа. Обучаемите получат график за разпределението на занятията по дати на първото занятие от курса.

Къде се провеждат занятията?

Присъствените занятия се провеждат в офиса на Центъра – София, бул „Шипченски проход“ 63 ет 4, Индустриална сграда Електроника. Онлайн занятията се провеждат чрез виртуална класна стая по график.

Какъв е хорариума  на курса ?

Курсовете са с хорариум от 300 уч часа – 3 нива по 100  уч часа, като всяко ниво е разделено на модули по 50 уч часа. Учебните часове са по 45 минути.

Как да се включим в група? 

Записването се осъществява като посетите офиса на Центъра или попълните електронна форма за заявяване на желание за включване в група. На посочена от Вас електронна поща ще получите заявка с условията за записване и посочена разплащателна сметка на дружеството. Окончателното включване в група се осъществява с внасяне на първата вноска.

Как се заплаща таксата за обучението?

Предвидено е таксата за обучение за 300 уч часа, да се заплати на три  вноски. Първата вноска се внася  при записването, а втората и третата са съответно в месеците януари и март.

При еднократно заплащане на трите  вноски ползвате 5% отстъпка от таксата.

При ранно записване ползвате отстъпка от 50.00 лв от трите такси.

Какво включва таксата за обучение?

 • 300 учебни часа при обучение за три нива;
 • 50 учебни часа при обучение по модули;
 • тестове и помощни материали;
 • учебните помагала не са включени в таксата.
Какво представлява виртуалната класна стая?

Предлаганото онлайн обучение се провежда чрез платформата „Ведамо”, разработена от „Прознание” АД.

Какво представлява виртуалната учебна среда ВЕДАМО?

Виртуалната учебна среда ВЕДАМО е пълноценна онлайн среда за синхронно учене. Функционалностите на системата не само наподобяват условията в традиционната класна стая, но и внасят нови аспекти в учебния процес, които позволяват нов тип качествено обучение. Благодарение на това обучаемите могат едновременно да гледат и слушат преподавателя, да следят урока и илюстрирането на учебното съдържание, както и да участват пълноценно с помощта на различните функции, подавайки и получавайки обратна връзка.

Предимства на виртуалната учебна среда са възможността за пестене на време и разходи за реализирането на уроците в реална физическа среда. Виртуалното място за учене изисква минимална поддръжка, за да създаде нужния комфорт на участниците – само с наличието на интернет и компютър. Благодарение на функционалностите на системата, груповото обучение може да се индивидуализира  допълнително, като общата група участници се раздели на малки подгрупи, които получават собствено виртуално пространство за съвместна работа по самостоятелна задача. По този начин се създава усещане за близост между участниците, което подпомага социализацията и колаборацията помежду им. Независимо от възрастта, пола и социалното положение, всички участници са с равни права, което подпомага груповата работа и подобрява екипността.

Индивидуализацията на учебния процес  създава оптимални условия за овладяване и възприемане на учебния материал от обучаемите  с  различни интереси, потребности и възможности. ВЕДАМО позволява това да се случва, без да се нарушава съвместната работа и сътрудничеството в групата, чрез работата в малки групи, което позволява сравнението и повишава мотивираността на обучаващите се  да се справи успешно със задачите. В зависимост от целите и планирането на обучението, възрастта на обучаемите и предварително  зададените  рамки, броят на участниците в една група може да варира.

При провеждане на езикови курсове или професионално обучение с възрастни групите най-често се състоят от 6 до 12 участници. Това е и подходящият брой участници за осъществяване на колаборативното учене – заедно да се постигне обща цел, да се обменят мнения, да се изяснява значението на понятия или да се разрешават съвместно проблемни ситуации. Този  подход е свързан с активен процес за колективно изграждане на знания с помощта на групата като източник на информация, мотивационен агент и средство за взаимопомощ. Виртуалната среда за обучение ВЕДАМО дава широки възможности за използването на този подход, осигурявайки множество онлайн инструменти и функционалности, включително диференциране на всяка група на по-малки сегменти.

Гъвкавият характер на виртуалната учебна среда се дължи на разнообразието от възможности за работа с инструментите, които предлага. Ще се спрем на най-основните, които при ВЕДАМО са:

 • образ, звук, прозорци с образи;
 • бяла дъска;
 • файлов редактор;
 • канал за писмена комуникация (чат);
 • водене и съхраняване на бележки/записки;
 • медиен плейър;
 • инструмент за искане на думата („вдигане на ръка“);
 • статистическо информационно поле;
 • инструменти за управление на групата.

Онлайн средата и нейните възможности променят и ролята на обучаемия – от пасивен получател на знания той се превръща в активно търсещ, отговорен за собственото си обучение субект. Това се осъществява чрез синтезиране и прилагане на нови идеи и понятия, чрез стимулиране на собственото любопитство и активно присъствие във виртуалната среда. За разлика от традиционната педагогическа реалност, в онлайн пространството възможностите за ползване на информация, за бързи справки и за изграждане на навици и рефлекси за самостоятелна подготовка са еднакво достъпни за всички, без значение на техния произход, култура и социален статус.

Общата европейска езикова рамка

Общата европейска езикова рамка е инициатива на Съвета на Европа и цели постигането на единен стандарт при изучаването на чужди езици в страните Членки на Европейския съюз.

Това е инструмент, който служи за признаване на езикови сертификати, прави чуждо езиковите компетентности съпоставими и сравними в рамките на Обединена Европа и предоставя една обща база, на чиято основа се изготвят учебници, учебни програми, изпити.

Общата европейска езикова рамка е стандарт, който описва диференцирано чуждо езиковите умения въз основа на единна европейска система, която обединява компетенциите в четири основни умения: слушане, четене, говорене, писане.

С помощта на тези четири умения Общата европейска езикова рамка определя шест нарастващи нива на езикови компетентности:

 • Нива А1 и А2 – Основни познания и елементарно използване на езика
 • Нива В1 и В2 – Самостоятелно използване на езика
 • Нива С1 и С2 – Компетентно използване на езика

Ниво A1 Основни познания и елементарно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на познати думи и основни изрази, свързани със семейството и с непосредственото обкръжение, когато се говори бавно и ясно.

Разбиране при четене – Разбиране на познати имена, думи и прости изречения, например надписи върху табели, плакати и каталози.

Говорене, речево общуване – Общуване с елементарни изрази, когато събеседникът е готов да повтори по-бавно или да поясни.

Спонтанна реч – Използване на кратки описания с прости изрази и изречения, за да се опише мястото на живеене и познатите хора.

Писане – Формулиране на кратко съобщение, например поздравление на пощенска картичка и попълване на формуляри с лични данни, например име, националност и адрес в хотелски регистрационен формуляр.

Ниво A2  Основни познания елементарно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на изрази и често употребявана лексика, свързана с всекидневието (лична или семейна информация, пазаруване, местоживеене, работа) . Схващане на основната идея в кратки и ясни послания и съобщения.

Разбиране при четене – Четене на кратки текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Откриване на специфична информация във всекидневните материали като обяви, проспекти, менюта и разписания и разбиране на кратки писма.

Говорене, речево общуване – Общуване във всекидневни ситуации, които изискват пряк обмен на информация по познати теми. Справяне в ситуации на краткотрайно общуване,

Спонтанна реч – Използване на определен набор от изрази и изречения за кратко описание на семейството, условията на живот, образованието, настоящата или предишната професионална дейност.

Писане – Формулиране на кратки бележки и съобщения. Водене на обикновена лична кореспонденция, изразяване на благодарност в писмен вид.

Ниво B1 Самостоятелно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на основните идеи във всекидневната реч по познати теми, използвани на работното място, в училище, през свободното време и т.н. Разбиране на основната информация на радио и телевизионни програми на актуални теми или въпроси от личен или професионален характер.

Разбиране при четене – Разбиране на текстове, съдържащи предимно често употребявана всекидневна и професионална лексика. Разбиране на описания на събития, чувства и пожелания в писмен текст.

Говорене, речево общуване – Справяне с повечето възникнали ситуации по време на пътуване в страна, в която се говори съответният език. Включване в разговор на позната тема от личен характер или свързана с всекидневието (напр. семейство, хоби, работа, пътуване и актуални събития).

Спонтанна реч – Описване на своя опит, мечти, надежди и амбиции. Накратко посочване на причини и обяснение на мнения и планове. Разказване на случки или предаване сюжета на книга или филм; описване на впечатления.

Писане – Съставяне на свързан текст на теми, които са познати или от личен интерес. Съставяне на обикновено писмо, което описва личния опит или впечатления.

Ниво B2   Самостоятелно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на продължителна реч и лекции и проследяване на сложни аргументи по познати теми. Разбиране на голяма част от телевизионни новини и програми, които отразяват актуални събития. Разбиране на филми, в които реча е в общоприетата езикова норма.

Разбиране при четене – Четене на статии и доклади, свързани със съвременни проблеми, в които авторите изразяват особено отношение или позиция. Разбиране на съвременна литературна проза.

Говорене, речево общуване – Общуване с лекота и непринуденост, което прави контакта с чужденци напълно възможен. Активно участие в дискусии по позната тема с поясняване и подкрепа на мнение.

Спонтанна реч – Даване на ясно и подробно описание по широк кръг теми, свързани с личните интереси. Разясняване и отстояване на гледаната точка по даден въпрос, като се посочват предимствата и недостатъците на различните мнения.

Писане – Съставяне на подробен текст по широк кръг теми. Посочване на аргумети в подкрепа или срещу конкретна гледна точка в есе или доклад. Съставяне на писмо с подчертаване на значението на личния опит.

Ниво C1   Компетентно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на продължителна реч, дори когато не е ясно структурирана и връзките са само загатнати. Разбиране на телевизионни програми и филми без особенни усилия.

Разбиране при четене – Разбиране на дълги и сложни фактологични литературни текстове с различия в стиловете. Разбиране на специализирани статии и дълги технически инструкции.

Говорене, речево общуване – Гладко и непринудено изразяване без особено затруднение. Гъвкаво и ефективно използване на езика за социални и професионални цели. Точно формулиране на идеи и мнения и умело общуване със събеседница.

Спонтанна реч – Ясно изразяване на мнението по сложни теми с подтеми с анализиране на отделните точки и завършване с подходящо заключение.

Писане – Задълбочено обосноваване на мнението в ясни и добре структурирани текстове. Разсъждаване по сложни теми в писмо, есе или доклад, като се акцентира върху съществените факти. Избор на подходящ стил.

Ниво C2 Компетентно използване на езика

Разбиране при слушане – Разбиране на всякакъв вид разговорна реч, на живо или на запис, дори когато е с естествено темпо, дори когато се говори бързо, при условие че има известно време за свикване с особеностите на произношението

Разбиране при четене – Четене с лекота на повечето писмени форми, включително абстрактни със сложни в структурно или езиково отношение текстове като наръчници, специализирани статии и литературни творби.

Говорене, речево общуване – Участие без усилие в разговор или дискусия на различни теми. Добро познаване на идиоматични и разговорни изрази. Гладко изразяване и точно предаване на най-леките смислови оттенъци. Умение при проблем да се преодолее недоразумението с преструктуриране на изказа, без това да бъде забелязано.

Спонтанна реч – Правене на ясно и точно описание и аргументиране в подходящ за контекста стил, като се следва логиката на разговора, което помага на събеседника да долови и запомни акцентите.

Писане – Съставяне на ясен и добре структуриран текст в подходящ стил. Съставяне на сложно писмо, доклад или статия, които представят някакво събитие и имат добра логическа структура, улесняваща читателя да забележи и запомни акцентите. Съставяне на резюмета или рецензии на текстове на професионална или литературна тематика.

За записване и запитвания

Избери курс*

КОНТАКТИ

Офис и учебна база
София 1574,
бул.”Шипченски проход” № 63 ет 4
Индустриална сграда Електроника
тел: 02 / 983 21 13, 0886 98 46 20,
0885 75 58 67, info@obc-hermes.com

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

понеделник – петък
10.00 – 18.00 часа
почивни дни – събота и неделя

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!