fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Финансист – 343010

специалности „Банково дело“ – 3430101

Професионално обучение за придобиване на трета квалификационна степен.

Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 960 учебни часа

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионална квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

Професионално обучение по част от професията

Хорариум: 100  учебни часа

Занятия: присъствени, онлайн

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 6 модула:
• Банково счетоводство
• Банково кредитиране на предприятие
• Сделки с ценни книжа
• Финансов лизинг
• Безналични форми на плащане
• Операции на валутни пазари

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията.

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

                                                 Малки групи,             Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!