fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител”

модул „ТРЗ и личен състав“

Хорариум: 28 учебни часа

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение
• Работно време и почивки
• Отпуски. Видове отпуски
• Прекратяване на трудовото правоотношение

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обещетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване

МОДУЛ 2 – Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3. Ползва се специализиран програмен продукт – ТРЗ и личен състав.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

                                                            Малки групи       Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!