fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА ?

На 01.04.2019 г., Агенцията по заетостта стартира нов разширен прием на заявления по проект „Ваучери за заети лица”, съфинансиран от Европейския социален фонд на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020. Операцията ще предостави възможност на заетите лица да получат нови или да разширят знанията и уменията си чрез придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности в съответствие с актуалните нужди на бизнеса. На 15 юни 2017 година стартира програма, „Една посока много възможности”, придобила известност като „Ваучери за заети лица“, по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предоставя  Ви се възможността да придобиете ключови компетенции по чужди езици или дигитална компетентност и  професионална квалификация през следващите  няколко години. Програмата е наследник  на процедурите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси” .

       Целта е да се повиши квалификацията на заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по – ниска степен на образование. 85% от разходите на обучението се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА ?

По време на новия прием право да подават заявления имат заети лица на трудов договор в предприятия извън държавната администрация, които са:

 • с придобита средна или по-ниска степен на образование (без ограничение във възрастта);
 • над 54 г. (навършили 55 г.) с висше образование.

Желаещите да участват в проекта ще имат възможност да преминат професионално обучение и/или обучение за придобиване на ключова компетентност с ваучери съгласно ПМС № 280/2015 г. Обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

       Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

        Лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се подаде ново заявление. Не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАМЕ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР?

КАК ДА ПОДАМ ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА ВАУЧЕР?

 Заетите лица могат да подават Заявление лично на хартиен носител във всички дирекции „Бюро по труда” или по електронен път чрез електронно Заявление. Заявлението може да бъде намерено на електронната страница на Агенция по заетостта. Не се допуска подаване на заявление (на хартиен носител) за участие в обучение с ваучери от упълномощени лица.

Заявлението се подава по електронен път или на хартия – лично в ДБТ (и за двата вида прием само в работни дни, между 8.30ч. и 17.00 ч.). Към Заявлението се предоставят следните копия на документи, заверени лично с текст ”Вярно с оригинала” и подпис на лицето:

 • копие/я на документ/и за завършено образование и приложение/я към тях. Документите за завършено образование, издадени в чужбина следва да бъдат преведени и легализирани;
 • копие/я на документ/и за допълнителни квалификации и преминати обучения.

В случай, че заявлението се подава по електронен път, заверените копия на гореописаните документи се прикачват към него

Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома, свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.

Лицата могат да избират обучаваща институция от посочения на електронната страница на Агенция по заетостта Списък с доставчици на обучение, които ще предоставят професионално обучение и обучение по ключови компетентности на лица по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2014-2020”.

ОБУЧЕНИЯ   ЗА ПРИДОБИВАНЕ  НА  КЛЮЧОВИ  КОМПЕТЕНТНОСТИ И ПРОФЕСИОНАЛНА  КВАЛИФИКАЦИЯ

С  ВАУЧЕРИ  ЗА  ЗАЕТИ  ЛИЦА   ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ“

ПРЕДЛАГАНИ

ОТ  ЦЕНТЪР  ЗА  ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  КЪМ  ОБРАЗОВАТЕЛЕН  БИЗНЕС  ЦЕНТЪР  „ХЕРМЕС”

 

Обученията се провеждат в група , в присъствена форма на занятия, по предварително изготвен график.

В дни от седмицата – вечер от 18.30 часа до 21.20 часа, а в почивни дни от 10.00 до 17.00 часа.

Място на провеждане – София, бул „Шипченски проход” № 63 ет 4, индустриална сграда Електроника.

В  обучение се  включвате след сключване на договор с Центъра, съобразен с изискванията на програмата и ПМС 280 от 2015 г, , за предоставяне на обучения с ваучери.

Очакваме Ви.  Доверете се на опита ни!

Обучения за придобиване на професионална квалификация с ваучери
 • Икономист  – 345120, специалност „Икономика и мениджмънт“ – 3451204, хорариум 960 уч часа
 • Финансист – 343010, специалности „Застрахователно и осигурително дело“ – 3430102, „Банково дело“ 3430101, хорариум 960 уч часа
 • Офис – мениджър – 346010, специалност „Бизнес администрация“ – 3460101, хорариум 960 уч часа
 • Оперативен счетоводител – 344030, специалност „Оперативно счетоводство“ – 3440301, хорариум 960 уч часа
 • Данъчен и митнически посредник – 344020, специалност „Митническа и данъчна администрация“ – 3440201, хорариум 960 уч часа
 • Организатор на туристическо агентска дейност – 812010, специалност “ Организация на туризма и свободното време“ – 8120101, хорариум 960 уч.часа

Номинална стойност на ваучера – 1800.00 лв, 50% от стойността се финансира от програмата и 50% от обучаващия се.

Начало на обученията – 03 февруари 2020 година

 • Сътрудник в маркетинговите дейности – 342020, специалност „Маркетингови проучвания“ – 3420201, хорариум 660 уч часа

Номинална стойност на ваучера – 1200.00 лв, 50% от стойността се финансира от програмата и 50% от обучаващия се.

Начало на обученията – 03 февруари 2020 година

 • Оператор на компютър – 482030, специалност „Текстообработване“ – 4820301, хорариум 300 уч часа

Номинална стойност на ваучера – 600.00 лв, 50% от стойността се финансира от програмата и 50% от обучаващия се.

Начало на обученията – 03 февруари 2020 година

Обученията приключват с полагане на държавен изпит – теория и практика и издаване на “Свидетелство за професионална квалификация” – образец 3-54 на Министерство на образованието и науката за съответната професия и специалност.

Обучения за придобиване на ключови компетентности по чужд език - КК2

 

 

 • Английски език – нива А1, А2, В1 ; нива А2, В1, В2
 • Италиански език – нива А1, А2, В1
 • Испански език – нива А1, А2, В1
 • Френски език – нива А1, А2, В1
 • Немски език – нива А1, А2, В1
 • Гръцки език – нива А1, А2, В1
 • Руски език – нива А1, А2, В1

Хорариум – 300 уч часа

Начало на обученията по чужди езици – 04 февруари 2020 година

Номинална стойност на ваучера – 700.00 лв, 50% от стойността се финансира от програмата и 50% от обучаващия се.

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!