fbpx

17 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Образователен бизнес център “Хермес” е създаден през 2003 г и е лицензиран от Националната агенция по професионално образование и обучение, за провеждане на обучение,   за придобиване на квалификация и преквалификация по професиите:  икономист, финансист, сътрудник маркетингови дейности, оперативен счетоводител, данъчен и митнически посредник, офис – мениджър, организатор туристическа и агентска дейност, строител, компютърна и Internet грамотност, чужди езици. Учебните програми са съобразени със Закона за професионалното образование и обучение и осигуряват необходимите теоретични знания и практически умения за усвояването на конкретната професия. Целта на преподавателският ни екип е след запознаване с теоретичната основа на съответната бизнес дисциплина, да провокира инициативност и изобретателност в обучаващите се, чрез активно участие в дискусии и учебни практики.

Предлага се редовна и задочна  форма на обучение. Дневните,   вечерните и съботно – неделните занятия се водят от хабилитирани преподаватели, утвърдени имена в областта на предлаганите професионални направления. Обучението е организирано в малки групи при модерна учебна база.  Предлагаме и  поддържащо обучение за специалисти в изброените по – горе професионални направления, под формата на семинари и дискусии на актуални теми. Основната цел е да се представи на обучаващите се баланса между теоретични познания и практически умения в областта на отделните бизнес дисциплини, чрез които да им се даде възможност да извършват правилни анализи и да вземат адекватни решения.

Образователен бизнес център “Хермес” е инициатор и организатор на Форум “Български бизнес дни”. Целта на Форума е да бъдат представени и дискутирани актуални и основни теми, касаещи привеждане дейностите на българските фирми към изискванията и стандартите на Европейският съюз. Чрез Форума предприемачите имат възможност да участвуват в конструктивния диалог с институциите, да обменят опит и информация, да създадат контакти, които да ги подпомогнат при привеждането на дейностите им към новите пазарни условия.   

В бизнес центъра могат да се получат  консултации и услуги при:  избор на подходяща програма за финансиране на бизнес идеи; разработка на икономическа обосновка или бизнес план; организиране на маркетингово проучване за реализация на бизнес идеи; счетоводни услуги; обучение и повишаване квалификацията на кадрите, консултации и разработване на проекти по програмите финансирани от ЕС. Обучението може да бъде организирано и съобразено с изискванията  на конкретен работодател. Цените на предлаганите курсове и семинари  зависят от  продължителността им и са приемливи.

Към Образователния  бизнес център е създадена Агенция за подбор на кадри “Хермес”, която има за цел да предостави услуги и консултации при информиране, психологическо подпомагане, насочване към професионално и мотивационно обучение на търсещи работа лица с цел адаптирането им  и реализацията им на пазара на труда. Чрез Агенцията за подбор на кадри Образователен бизнес център “Хермес”  предоставя професионална и пълна услуга на обучаващите се, а  така също и на работодателите при подбор на необходимите им кадри и развитието на екипите им.

Изпълнени  проекти

В рамките на проект „Квалификационно обучение на местната власт“, финансиран по програма „Административен капацитет“, Образователен бизнес център „Хермес“  проведе поддържащо обучение на тема „Управление на проекти финансирани по програми на ЕС“.

Възложетел на обучението е „Консултативен информационен център  Мастер – 2000“ ЕООД.

Семинара се проведе на 26 и 27 ноември 2008 година в хотелски комплекс „Долна баня“.  Дискутирани бяха основните стъпки за предварителен анализ, планиране, разработка на проект, изпълнение на проектните дейности, отчети и отчетна документация.

Обучението е базирано върху проекти от програми подходящи за изпълнение от общини. Участие взеха 38  представители на местната власт от различни региони на страната.

Приключи съвместен проект на Съюза за стопанска инициатива и Образователен бизнес център „Хермес”. Той е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”, като се финансира от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.
Проекта “Съвременни изисквания пред финансовата отчетност на фирмите, съобразно стандартите на ЕС” стартира на 17 януари 2006 година и предостави на 15 дълготрайно безработни лица,  квалификационно обучение за придобиване на знания и умения  по професията “Счетоводител”. Обучението продължи пет месеца. Преподавателския екип запозна бенефициентите с теоретичната основа на професията и провокира инициативност и изобретателност, чрез провеждане на дискусии, ролеви игри и практически занятия. Организирани бяха редица мероприятия за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходящото за тях работно място.
Планираната ефективност след приключването на проекта – минимум  6 от успешно завършилите бъдещи счетоводители, да се реализират на пазара на труда е осъществена.
Проектът създаде възможност за по – добра професионална реализация и развитие на бенефициентите. Успешното му провеждане  съкрати периода на адаптация към работната среда и  оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към професията, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на гр. София и в частност община “Оборище”.

На 10 януари 2007 година стартира съвместен проект на Агенция за подбор на кадри „Хермес“ и Образователен бизнес център „Хермес“. Той е част от програма “Активни услуги на пазара на труда”, като се финансира от Агенция по заетостта, по Заемно споразумение със Световната банка.
Целта на проекта е да предостави на 10 дълготрайно безработни лица, ощетени по редица показатели, квалификационно обучение за придобиване на знания и умения и усвояване на професията “Счетоводител”. Курсът започва на 08 февруари 2007 година и продължи пет месеца. Постигната беше планираната ефективност след приключването му – минимум 40%, т.е. четири от успешно завършилите бенефициенти се реализираха на пазара на труда. С разработената програма на обучаемите бъше поднесен оптимален баланс между теоретични познания и практически умения за усвояването на професията. Преподавателският  екип, след като запозна бенефициентите  с теоретичната основа на професията, провокира в обучаемите инициативност и изобретателност, чрез участие в дискусии, ролеви игри и практически занятия.  Организирани и проведени бяха редица мероприятия за ориентиране и подпомагане на бенефициентите при избор на подходящото за тях работно място.
Чрез придобиване и разширяване на  знанията и уменията, реализираният проект създаде възможност за по – добра професионална реализация и развитие на бенефициенти от най – уязвимите групи на пазара на труда. Успешното му провеждане съкрати периода на адаптация към работната среда и оказа въздействие при изграждането на позитивно отношение към професията, с цел създаване условия за устойчива трудова заетост на територията на гр. Русе.

В рамките на проект, финансиран по програма „Развитие на селските райони 2007 – 2013 година“, Образователен бизнес център „Хермес“  проведе поддържащо обучение на тема

„Управление на проекти по Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013 година”

Възложетел  на обучението е „Консултативен информационен център  Мастер – 2000“ ЕООД

Семинара се проведе на 06 и 07 януари 2009 година в хотелски комплекс „Долна баня“.  Дискутирани бяха основните стъпки за предварителен анализ, планиране, разработка на проект, бизнес план, изпълнение на проектните дейности, отчети и отчетна документация, законова и нормативна уредба. Обучението е базирано върху проекти от програми подходящи за изпълнение от общини и земеделски производители.  Участваха  представители на замеделски производители от различни региони на страната.

„Бизнес Медия Груп“ АД, издаделството на вестник „Пари“, в партньорство с Образователен бизнес център „Хермес“ изпълни дейност по проект „PARI Daily is training an European working generation“. Проекта е финансиран по програма „Human Resource Development and promotion of Employment“ №  BG2004/016-711.11.01-1.061.

Образователен бизнес център „Хермес“  проведе квалификационно обучение на 12 безработни лица по професията „Маркетолог“. Подбора е извършен сред  лица регистрирани в Дирекции бюра по труда на територията на град София.

Проведеното обучение е с общ хорариум от 660 учебни часа. Учебната програма е утвърдена от НАПОО и съобразена с държавните образователни изисквания. Включени са модули съобразени със съвременните изисквания и тенденции при практикуването на професията.  Обучаемите придобиха знания и умения за упражняване на професията. Проведени бяха редица дискусии, ролеви игри, практическите казуси в рамките на предвидените практически занятия. Обучението приключи с полагане на държавен изпит и издаване на свидетелство за придобита втора квалификационна степен по професията “Маркетолог”.

Бенефициентите показали добри резултати  започнаха работа в отдел „Маркетинг“ на вестник „Пари“.

Агенцията по заетостта стартира обучения по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, процедури “Аз мога” и “Аз мога повече”,  на заети лица подали заявления в дирекциите “Бюро по труда”, за получаване на ваучери за обучение.
По програмите заетите на пълно работно време лица могат да кандидатстват самостоятелно за обучения за придобиване на квалификация или преквалификация в много голям спектър  професии  и  специалности  или  за  обучения  за  придобиване  на ключови компетенции.

Център за професионално обучение към Образователен бизнес център „Хермес”, в качеството си на доставчик на обучения по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,  предлага  обучения за придобиване на квалификация по професиите:

 • икономист,
 • финансист,
 • оперативен счетоводител,
 • офис мениджър,
 • организатор туристическо агентска дейност,
 • данъчен и митнически посредник,
 • сътрудник в маркетингови дейности,
 • строител,
 • оператор на компютър.

Обучения за придобиване на ключови компетенции:

 • ž английски език,
 • ž италиански език,
 • испански език,
 • ž френски език,
 • žбългарски език,
 • žгръцки език,
 • компютърна грамотност,
 • контрол и управление на стреса в работна среда,
 • управление на времето и стреса,
 • организация на работното време,
 • предприемачество,
 • управление на проекти финансирани от ЕС.

В рамките на програмата в София бяха предоставени обучения за придобиване на квалификация по професиите:  икономист – специалност „Икономика и мениджмънт” , финансист –  специалност „Банково дело”, оперативен счетоводител, офис – мениджър, оператор на компютър, строител, сътрудник в маркетингови дейности.

Обучения за придобиване на ключови компетентности бяха предоставени в следните градове:

 • София – английски, испански, италиански, френски и гръцки език, управление на проекти финансирани от ЕС, компютърна грамотност
 • Златоград – гръцки език
 • Русе – френски и италиански език
 • Велико Търново – английски език.

В групите бяха включени обучаващи се лица, приносители на ваучери от Дирекции бюра по труда –  София – град, София  област, Златоград, Русе, Велико Търново.

Обученията са в присъствена форма.

Форум “Български бизнес дни”

Основна тема: „Българският бизнес в Европейския съюз“

24 септември 2008 година, София, „Централен военен клуб“, зала „Тържествена“

Събитието се проведе с подкрепата на:  „Hamilton Data Services“, „Golden Pages“, „Интерактивни технологии“ АД  (ITV partner)

Основна тема: “Съвременни тенденции в управлението на човешките ресурси“

5 октомври 2007 година, София, национален музей „Земята и хората“

ПРОГРАМА

Основна тема: “Привеждане дейностите на фирмите от строителния бранш към стандартите и изискванията на Европейския съюз“

 02 ноември 2006 година, София, хотел „Сити“, зала „София“

Основна тема:„Насоки за развитието на капиталовия пазар в България“

25 април 2006 година, София, хотел „Сити“, зала „София“

Събитието се проведе с подкрепата на КРЗ „Одесос“ АД, „Ти Би Ай Асет Мениджмънт“ ЕАД, Обединена Българска Банка АД.

Основна тема:„Привеждане дейността на фирмите произвеждащи хранителни продукти към изискванията и стандартите на ЕС“.

10 февруари 2006 година, София, хотел „Централ“, конферентна зала № 2

Участници: представители на фирми произвеждащи хранителни стоки

Основна тема: „Привеждане дейността на българските фирми  произвеждащи хранителни и промишлени стоки към изискванията и стандартите на ЕС“.

18 и 19 ноември 2004 година, София, хотел „Централ“, конферентна зала № 2
Участници: представители на фирми произвеждащи промишлени и хранителни стоки

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!