Счетоводни  услуги

Пълно счетоводно обслужване                Счетоводни консултации

ТРЗ и личен състав                                       Професионална данъчна защита

Месечно счетоводно обслужване на фирма включва:
• Класиране и обработка на счетоводни документи;
• Изчисляване на дължимите данъци и осигурителни вноски;
• Проверка за съответствие на счетоводните документи с данъчно законодателство;
• Осчетоводяванe на стопански операции съгласно разпоредбите на българското законодателство;
• Изготвяне на необходими регистри във връзка с дейността на фирмата;
• Изготвяне на рекапитулации, ведомости и сметки за изплатени суми на физически лица;
• Изготвяне и подаване на документи  за НАП;
• Изготвяне на справки и предоставяне на информация както за необходимостите на клиента, така и за необходимостите на данъчните институции;
• Подготвяне и подаване на документи за регистрация по Закон за данъка върху добавената стойност;
• Изготвяне на трудови договори, граждански договори и договори за управление и контрол;
• Изготвяне на счетоводна политика на фирмата;
• Изготвяне на документи във връзка с назначаването и прекратяването на лица на трудови, граждански и договори за управление и контрол;
• Подаване на необходимите декларации за осигурените от клиента лица;
• Консултиране на клиента по въпроси с данъчното и осигурителното законодателство;
• Подготвяне на документи и представителство при провеждане на проверки, ревизии и одити;
• Информиране на клиента за спазване на срокове касаещи НАП и НОИ;
• Годишно счетоводно приключване на фирмата съгласно разпоредбите на българското законодателство;
• Изготвяне и подаване годишната данъчна декларация на фирмата;
• Изготвяне и подаване на годишните финансови отчети на фирмата в Агенцията по вписванията и НСИ;
• Изготвяне и подаване на справки, декларации и други подобни документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ.

За да се възползвате от промоционалните цени е необходимо да закупите ваучер чрез Grabo.bg

Месечно счетоводно обслужване за първо тримесечие (до 10 документа месечно и до 5 служители) на фирма:
• нерегистрирана по ДДС – за 50 лв, вместо за 100 лв;
• регистрирана по ДДС – за 65 лв, вместо за 130 лв.
Месечно счетоводно обслужване за първо тримесечие (до 100 документа месечно и до 10 служители) на фирма:
• нерегистрирана по ДДС – за 150 лв, вместо за 300 лв;
• регистрирана по ДДС – за 225 лв, вместо за 450 лв.

• Годишно счетоводно приключване на фирма (до 20 документа) – за 90 лв, вместо за 180лв.

• Попълване на 1 приложение от Годишна данъчна декларация на физическо лице – за 10лв, вместо за 20лв;