313

Финансист – код 343010

Професионално обучение за придобиване на трета квалификационна степен.
Предлагани специалности и техните кодове:
Банково дело – 3430101, Застрахователно и осигурително дело – 3430102
Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 960 учебни часа, от които 300 уч часа са присъствени
Форма на обучение: Задочна

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионалнa квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

След завършване на обучение се придобиват следните умения:
специалност Банково дело:
• Изготвя сведения и доклади;
• Изготвя финансово-счетоводни справки;
• Попълва унифицирани, стандартни форми и документи;
• Набира икономическа информация;
• Начислява социални и здравни осигуровки;
• Осъществява банкови операции;
• Рекламира банковите услуги;
• Разграничава приходите от разходите на банката;
• Спазва трудовата и финансовата дисциплина;
• Консултира клиенти;
• Извършва делова кореспонденция;
• Прилага новите информационни технологии и системи в банковото дело;

специалност Застрахователно и осигурително дело:
• Дейността на застрахователните, презастрахователните и осигурителните институции;
• Организацията на застраховането и социалното осигуряване;
• Механизмите и технологията за осъществяването на застрахователните и осигурителните операции;
• Актюерските техники при застраховането и социалното осигуряване;
• Приходите и разходите от дейността;
• Етика на деловото общуване при създаването на професионални контакти;

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За да се информирате за началото на курса, моля посетете секция „График”.

За запитвания