157777-1Наименование на професията и код: Оператор на компютър –  482030

Наименование на специалността, код и степен на професионална квалификация: Текстообработване, 4820301, първа степен

Прием:  Завършен най – малко 6 – ти клас

Срок на обучение: 66 учебни дни

Общ брой часове: 330 учебни часа

Брой часове по теория: 132 учебни часа

Брой часове по практика: 198 учебни часа

Форма на обучение: Дневна и / или вечерна

Организационна форма: Квалификационен курс

 КВАЛИФИКАЦИОННА   ХАРАКТЕРИСТИКА   НА   ПРОФЕСИЯТА

 След завършване на професионалното обучение по професията или специалността, обучавания трябва да е усвоил следните:

Умения:

 • Да ползва по предназначение клавиатура, мишка, флопи дисково устройство, CD – ROM, принтер;
 • Да организира информация във файлове и папки, върху дискови носители;
 • Да архивира и възстановява данни;
 • Да работи с дискети и CD – ROM;
 • Да въвежда текст на латиница и кирилица, чрез десетопръсната система;
 • Да въвежда текст на латиница и кирилица според изискванията за бързина и точност – до 70% грешки;
 • Да въвежда, редактира, форматира и отпечатва текстове, таблици и др.;
 • Да създава, редактира и подрежда таблици;
 • Да търси информация в Internet и да работи с Web-сайтове;
 • Да изпраща, оформя, копира и чете e-mail;

Знания:

 • Характеристика на персоналния компютър и компонентите му;
 • Файлова организация под управление на операционна система;
 • Предназвачение на архивиращи програми и средства за защита от вируси;
 • Същността на текстообработката и видовете тестообработващи програми;
 • Правилно ползване на буквени клафиши – кирилица и латиница;
 • Правила за кореспонденция на английски език и същността и предназначението на различните видове документи в РБългария;
 • Възможности за обработка на табилична информация и същността на електронните таблици;
 • Най – използваните команди и най – често срещаните съобщения при работа с компютър като думи и изрази от английския език;
 • Същността и видовете услуги предлагани чрез Internet;
 • Изискванията за безопасна работа с персонален компютър.

За записване и запитвания