Filing taxesДанъчен и митнически посредник – код 344020

Професионално обучение за придобиване на трета квалификационна степен
Предлагани специалности и техните кодове:
Митническа и данъчна администрация – 3440201

Прием: След завършено средно образование
Хорариум: 960 учебни часа, от които 300 уч часа са присъствени
Форма на обучение: Задочна

Обучението приключва: с полагане на държавен изпит по теория и практика и издаване на Свидетелство за професионалнa квалификация по образец 3 – 54 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Подходящо е за лица завършили средно образование без придобита квалификация и професия, лица с висше образование без практически опит в дадената професия, лица с желание и мотивация да упражняват конкретната професия.

След завършване на обучение се придобиват следните умения:
• Извършване на счетоводни операции;
• Разчитане на необходимите документи при реализирането на операции;
• Прилагане на данъчно и митническо облагане;
• Законосъобразно, правилно и достоверно водене на документацията;
• Правилно обработване, сортиране и класиране на оперативна документация;
• Изготвяне на финансови стравки, протоколи, доклади и други;
• Попълване на стандартна и унифицирана документация;
• Начисляване на данъци, такси и други;
• Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование.
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Малки групи,       Модерна учебна база на комуникативно място

За да се информирате за началото на курса, моля посетете секция „График”.

 

За запитвания