15_210Професионално обучение по част от професията „Икономист”

Специалност: „Икономика и мениджмънт“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е организиран в осем модула и е с практическа насоченост:
• Мениджмънт на фирмата
• Управление на човешките ресурси
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Икономически анализ
• Управление на проекти финансирани от фондовете на ЕС

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи,  Модерна учебна база на комуникативно място

      

За запитвания