finance_news_141

Професионално обучение по част от професията

„Оперативен счетоводител”

Специалност: „Оперативно счетоводство“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствени или онлайн

Обучението е организирано в следните модула:

• Оперативно счетоводство
• ТРЗ и личен състав
• Данъчни закони

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления
Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За запитвания