paket_3Професионално обучение по част от професията
„Организатор на туристическо агентска дейност”

Специалност: „Организация на туризма и свободното време“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е организиран в 8 модула и е с практическа насоченост:

   • Мениджмънт  на  фирмата
   • Маркетинг на фирмата
   • Счетоводство
   • Туристически борси
   • Изготвяне на туристически програми
   • Изготвяне на цени
   • Туристически мероприятия
   • Взаймодействие на туристическа фирма с подизпълнители

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За запитвания