5ee622e43f9c89605ddaafedba8c8e8e

Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител”

модул „ТРЗ и личен състав“
Хорариум: 24 учебни часа

Курса е с практическа насоченост и е организирано в два модула:

МОДУЛ 1 – Кодекс на труда
• Възникване и изменение на трудовото правоотношение
• Работно време и почивки
• Отпуски. Видове отпуски
• Прекратяване на трудовото правоотношение

Кодекс за социално осигуряване
• Държавно обществено осигуряване
• Обезщетения при временна неработоспособност и трудоустрояване
• Обезщетения за майчинство
• Парични обещетения при безработица
• Задължително пенсионно осигуряване

МОДУЛ 2 – Упражнения
• Изготвяне на ведомости за заплати.
• Оформяне на документи – декларации 1 и 6.
• Изготвяне на УП 2 и УП 3.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността да практикувате професията

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Малки групи       Модерна учебна база

График на онлайн занятията – 17, 24 и 25 февруари 2018 г от 10.00 до 16.00 часа.

Обучението е подходящо за начинаещи , както и за опресняване на знания.

Цена  за обучаем –   298.00 лв

Цената включва – участие в лекции и дискусии, учебни помагала разработени от Центъра, провеждане на тест, издаване на удостоверение.

В цената не са включени  разходи за куриерски услуги за доставка на издаденото удостоверение.

За запитвания