104_664Професионално обучение по част от професията „Оперативен счетоводител”

модул „Счетоводство“

Хорариум: 60 учебни часа

В рамките на модула се разглеждат същинските за професията дисциплини:

• едностранно счетоводно записване,
• двустранно счетоводно отчитане,
• националния сметкоплан,
• приключителни операции
• упражнения – разработване на практически казуси и счетоводни задачи.

Курса е с практическа насоченост и в края обучаващите се самостоятелно разработват баланс, отчет за приходи и разходи.

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.
Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по-високо образование
Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.
Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Малки групи Модерна учебна база

 

За записване и запитвания