screen-shot-2012-03-14-at-17-16-37Теми:

 • Еластичност
 • Икономически цикли, заетост и ценови нива
 • Пари, банки и роля на централната банка
 • Пари, лихвени нива, реален БВП и ценови нива
 • Инфлация
 • Фискална политика
 • Монетарна политика
 • Валутни курсове
 • Платежен баланс
 • Икономически растеж
 • Финансови пазари – същност , видове, особености
 • Участници на финансовите пазари – световен опит и българска практика
 • Регулиране на финансовите пазари в България
 • Инфраструктура на финансовите пазари
 • Финансови инструменти
 • Стойност на парите във времето
 • Анализ на инвестициите в ценни книжа
 • Основни техники на фундаменталния и техническия анализ
 • Въведение във финансовите отчети. Видове и основни компоненти.
 • Баланс
 • Отчет за дохода
 • Отчет за паричните потоци
 • Анализ на финансовите коефициенти
 • Анализ на индустрията, определяне на изискваната норма на възвръщаемост на собствения капитал
 • Модел на дисконтираните дивиденти
 • Модел на дисконтираните парични потоци
 • Модел на пазарните множители
 • Други модели за оценка на акции и особености на оценката на дружества, работещи в развиващи се пазари
 • Оценка на различни видове облигации
 • Специфични фактори при оценка на определени видове облигации
 • Суапове
 • Опции. Модели за оценка на опции, фактори, влияещи върху цената на опцията
 • Фючърси и форуърди
 • Избор на инвестиционни проекти. Капиталова структура
 • Дивидентна политика
 • Сливания и придобивания
 • Преобразувания
 • Основни принципи и теории при управлението на портфейли
 • Въведение в управлението на портфейли
 • Въведение в управлението на портфейли
 • Управление на индивидуални портфейли
 • Управление на индустриални портфейли
 • Оценка на представянето на портфейл
 • Приложение на стратегии с фючърси и форуърди

       Учебната програма е съобразена с тематичния конспект за полагане на изпит и издаване на разрешение за практикуване на професията.

       Обучението приключва  с полагане на тест и издаване на сертификат.

     Малки групи,     Модерна учебна база

За записване и запитвания