insurance

Професионално обучение по част от професията „Финансист”, специалност “Застрахователно и осигурително дело“

Хорариум: 100  учебни часа

Занятия: присъствени, онлайн

Обучението е организирано в два  модула:

      • Застрахователно дело
      • Осигурително дело

       Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ /удостоверение/ по Закона за професионалното образование и обучение.

       Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

      Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

    Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

Малки групи     Модерна учебна база

За запитвания