seo-quakeПрофесионално обучение по част от професията
                           „Данъчен и митнически посредник”

Специалност: „Митническа и данъчна администрация
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 6 модула:

• Мениджмънт на фирмата
• Маркетинг на фирмата
• Оперативно счетоводство
• Данъчно законодателство
• Митнически процедури и тарифна политика
• Организация и функциониране на държавната администрация

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За запитвания