schetovoditel-620x350Професионално обучение по част от професията Оперативен счетоводител

специалност „Оперативно счетоводство“

Хорариум: 60  учебни часа

Занятия: присъствени, онлайн

Обучението включва следните теми:

     • Нормативна база
     • Организация на отчетността
     • Отчитане на капиталите
     • Отчитане на материалните запаси
     • Отчитане на приходите
     • Отчитане на разходите
     • Отчитане на дълготрайните активи
     • Годишно приключване

       Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионална квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

За запитвания и заявяване на участие "Бюджетно счетоводство":