AБрокер фондова борса

Теми:

 • Финансови пазари – същност, видове, особености
 •  Участници на финансовите пазари – световен опит и българска практика
 •  Регулиране на финансовия пазар в България
 •  Инфраструктура на финансовите пазари
 •  Видове финансови инструменти
 •  Алтернативни инвестиции
 •  Стойност на парите във времето
 •  Анализ на инвестициите в ценни книжа
 •  Определяне на изискваната норма на възвръщаемост на собствения капитал
 •  Модел на дисконтираните дивиденти
 •  Модел на дисконтираните парични потоци
 •  Модел на пазарните множители
 •  Оценка на различни видове облигации
 •  Суапове
 •  Опции. Модели за оценка на опции, фактори, влияещи върху цената та опцията
 •  Фючърси и форуърди
 •  Приложение на стратегии с деривативни  инструменти
 •  Изпълнение на инвестиционни решения

 Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Обучението приключва  с полагане на тест и издаване на  сертификат.

Учебната програма е съобразена с тематичния конспект за полагане на изпит и издаване на разрешение за практикуване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията –  квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

За записване и запитвания