Професионално обучение по част от професията „Финансист”

Специалност: „Банково дело“
Хорариум: 100 учебни часа
Форма на занятия: присъствена, онлайн

Курса е с практическа насоченост и е организирано в 6 модула:
• Банково счетоводство
• Банково кредитиране на предприятие
• Сделки с ценни книжа
• Финансов лизинг
• Безналични форми на плащане
• Операции на валутни пазари

Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на Удостоверение за професионалнa квалификация по образец 3 – 37 на МОН, което позволява да практикувате професията и е признато във всички страни от ЕС.

Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование

Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления

Малки групи, Модерна учебна база на комуникативно място

За запитвания