16 години

лиценз № 200512288 издаден от НАПОО

Професионално обучение по част от професията „ФИНАНСИСТ”

Хорариум: 60 учебни часа

Обучението е с практическа насоченост и е организирано в три модула:

 • Банково кредитиране на предприятие
  Същност, видове и функции на кредита
  Краткосрочен кредит
  Дългосрочно кредитиране, кредитни  обезщетения
  Технология за отпускане, усвояване и издължаване на банков кредит
  Кредитен риск
 • Финансов анализ на кредитоспособността
  Същност, информационно осигуряване и техники
  Показатели за анализ. Счетоводна информация
  Оценка на риска. Критерии за кредитния рейтинг на фирми
 • Бизнес план. Икономическа обосновка
  Същност. Елементи. Разработване. Упражнения

         Обучението приключва с полагане на изпит и издаване на квалификационен документ /удостоверение/ по Закона за професионалното образование и обучение.

        Необходими документи за записване: копие от диплом за завършено средно или по – високо образование, медицинско свидетелство удостоверяващо възможността за практикувате професията.

      Учебната програма е съобразена със Закона за професионално образование и обучение и осигурява необходимите теоретични познания и практически умения за усвояване на професията.

     Лектори по темите и модератори на упражненията са квалифицирани преподаватели, работещи в конкретните професионални направления.

                                    Малки групи                  Модерна учебна база

Pin It on Pinterest

Сподели

Споделете с приятели!