17522956_10155942595165830_7715271289110377520_n На 15 юни 2017 година стартира програма, „Една посока много възможности, придобила известност като „Ваучери за заети лица“, по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Предоставя  Ви се възможността да придобиете ключови компетенции по чужди езици или дигитална компетентност и  професионална квалификация през следващите  няколко години. Програмата е наследник  на процедурите „Аз мога“ и „Аз мога повече“ от миналия програмен период на ОП „Развитие на човешките ресурси” .

       Целта е да се повиши квалификацията на заетите лица, които са на трудов договор в предприятия извън държавната администрация и са със средна или по – ниска степен на образование. 85% от разходите на обучението се финансират с евросредства, а 15 на сто са за сметка на обучаваното лице.

КОЙ МОЖЕ ДА УЧАСТВА В ПРОГРАМАТА ?

  • Лица със завършено основно или средно образование
  • Лица работещи по трудово право отношение независимо от заеманата във фирмата длъжност
  • Не се допускат за обучение по схемата лица със завършено висше образование
  • Не се допускат лица, работещи в държавна или общинска администрация и нейни структури
  • Не се допуска и провеждането на дистанционни обучения.
  • Лица, притежаващи документ за определена квалификация (диплома,свидетелство и др.) не могат да получат ваучер за включване в обучение за придобиване на идентична или по-ниско ниво на същата квалификация.
  • Лица, включени в обучение по проекти и програми, финансирани от ОП РЧР, държавния бюджет или от какъвто и да било друг публичен източник, не могат да бъдат включени в същото обучение.

       Едно лице, в качеството си на заето лице, има право за периода на изпълнение на ОП Развитие на човешките ресурси 2014 – 2020 да премине само едно обучение по професионална квалификация с ваучер и само едно обучение по ключови компетентности с ваучер, като обучението по ключова компетентност може да бъде общуване на чужди езици – КК 2 или дигитална компетентност – КК 4.

      Лицата могат да се включат последователно в курс за професионална квалификация и ключова компетентност и обратното, като за всяко следващо обучение следва да се подаде ново заявление. Не могат да се обучават едновременно в курс за професионално обучение и ключова компетентност.