Предлаганото онлайн обучение се провежда чрез платформата „Ведамо”, разработена от „Прознание” АД.

Какво представлява виртуалната учебна среда ВЕДАМО?

        Виртуалната учебна среда ВЕДАМО е пълноценна онлайн среда за синхронно учене. Функционалностите на системата не само наподобяват условията в традиционната класна стая, но и внасят нови аспекти в учебния процес, които позволяват нов тип качествено обучение. Благодарение на това обучаемите могат едновременно да гледат и слушат преподавателя, да следят урока и илюстрирането на учебното съдържание, както и да участват пълноценно с помощта на различните функции, подавайки и получавайки обратна връзка.

           Предимства на виртуалната учебна среда са възможността за пестене на време и разходи за реализирането на уроците в реална физическа среда.     Виртуалното място за учене изисква минимална поддръжка, за да създаде нужния комфорт на участниците – само с наличието на интернет и компютър. Благодарение на функционалностите на системата, груповото обучение може да се индивидуализира допълнително, като общата група участници се раздели на малки подгрупи, които получават собствено виртуално пространство за съвместна работа по самостоятелна задача. По този начин се създава усещане за близост между участниците, което подпомага социализацията и колаборацията помежду им. Независимо от възрастта, пола и социалното положение, всички участници са с равни права, което подпомага груповата работа и подобрява екипността.

         Индивидуализацията на учебния процес създава оптимални условия за овладяване и възприемане на учебния материал от обучаемите с различни интереси, потребности и възможности. ВЕДАМО позволява това да се случва, без да се нарушава съвместната работа и сътрудничеството в групата, чрез работата в малки групи, което позволява сравнението и повишава мотивираността на обучаващите се да се справи успешно със задачите. В зависимост от целите и планирането на обучението, възрастта на обучаемите и предварително зададените рамки, броят на участниците в една група може да варира.

        При провеждане на езикови курсове или професионално обучение с възрастни групите най-често се състоят от 6 до 12 участници. Това е и подходящият брой участници за осъществяване на колаборативното учене – заедно да се постигне обща цел, да се обменят мнения, да се изяснява значението на понятия или да се разрешават съвместно проблемни ситуации. Този подход е свързан с активен процес за колективно изграждане на знания с помощта на групата като източник на информация, мотивационен агент и средство за взаимопомощ. Виртуалната среда за обучение ВЕДАМО дава широки възможности за използването на този подход, осигурявайки множество онлайн инструменти и функционалности, включително диференциране на всяка група на по-малки сегменти.

           Гъвкавият характер на виртуалната учебна среда се дължи на разнообразието от възможности за работа с инструментите, които предлага. Ще се спрем на най-основните, които при ВЕДАМО са:
. образ, звук, прозорци с образи;
. бяла дъска;
. файлов редактор;
. канал за писмена комуникация (чат);
. водене и съхраняване на бележки/записки;
. медиен плейър;
. инструмент за искане на думата („вдигане на ръка“);
. статистическо информационно поле;
. инструменти за управление на групата.

        Онлайн средата и нейните възможности променят и ролята на обучаемия – от пасивен получател на знания той се превръща в активно търсещ, отговорен за собственото си обучение субект. Това се осъществява чрез синтезиране и прилагане на нови идеи и понятия, чрез стимулиране на собственото любопитство и активно присъствие във виртуалната среда. За разлика от традиционната педагогическа реалност, в онлайн пространството възможностите за ползване на информация, за бързи справки и за изграждане на навици и рефлекси за самостоятелна подготовка са еднакво достъпни за всички, без значение на техния произход, култура и социален статус.

За качествено провеждане на обучението препоръчваме наличието на слушалки и микрофон.

Минимални технически изисквания